Trang chủ Phường Quỳnh Dị Danh dạ điện tử UBND phường Quỳnh Dị

Danh dạ điện tử UBND phường Quỳnh Dị

27
0

Thứ hai – 21/01/2019 14:48

I.Bộ máy lãnh đạo UBND Phường

TT Họ tên Chức năng, nhiệm vụ Điện thoại Địa chỉ Email
1 Văn Huy Thắng Chủ tịch UBND phường 0986712078 vanhuythanghm@gmail.com
2 Hồ Hữu Thọ Phó CT UBND phường 0912341884 huuthovpub@gmail.com
3 Trần Văn Tứ Chỉ huy trưởng quân sự 0974497056  
4 Nguyễn Văn Quyền Trưởng Công an phường 0984897989  

 
II. Công chức phụ trách chuyên môn UBND:

TT Họ tên Chức năng, nhiệm vụ Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Ba Công chức VP-TK 0987881620 ubndphuongquynhdi@gmail.com
2 Hồ Xuân Sơn Công chức địa chính XD 0972345063 hoxuanson63@gmail.com
3 Lê Thị Thùy Trang Công chức Nông nghiệp&MT 0974616313 thuytrangle2810@gmail.com
4 Nguyễn Đức Thanh Công chức TC&KT 0966477456 ducthanhquynhvinh@yahoo.com
5 Nguyễn Thị Năm Công chức TC&KT 0362664379 nguyennamupnd@gmail.com
6 Hoàng Huy Anh Công chức tư pháp 0932327388 huyanhubnd@gmail.com
7 Hồ Thị Kiều Nhân Công chức VH-XH phụ trách LĐTBXH 0985541838 quynhdildtbxh@gmail.com
8 Võ Thị Nga Công chức VH-XH 0974273809 ngaqhoa@gmail.com

 

Nguồn tin: quynhdi.gov.vn

Nguồn: UBND Quỳnh Dị